Responsabilitat
Social Corporativa (RSC)

Gruphelco Industrial, S.A. (GHISA) se sumeixi al camí de la RSC, integrant-la en els valors de l'Organització, entenent-la com una oportunitat de millora tant de la gestió de l'Organització com dels resultats financers de la mateixa.

GHISA es marca com a objectiu la involucración de tots els col·laboradors i stakeholders amb la finalitat d'interioritzar comportaments socialment responsables en la pràctica empresarial. Per a això GHISA ha adquirit compromisos amb les següents àrees:

iso / ohsas

Compromís amb els clients

GHISA compta amb un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001, certificat per SGS. A través d'aquest sistema, GHISA mesura la satisfacció dels seus clients i atén les seves necessitats i expectatives.

Compromís amb els proveïdors

GHISA dóna un tracte prioritari a aquells proveïdors que actuen de manera socialment responsable, promoguts per criteris de respecte al medi ambient i sostenibilitat.

GHISA compta amb procediments de compres i avaluació de proveïdors en els quals es tenen en compte els criteris citats anteriorment.

Compromís amb els treballadors

Entenent als treballadors com a pilar fonamental de l'Organització, GHISA vetlla per la protecció i satisfacció dels mateixos a través de:

  • Polítiques de contractació responsable.
  • Protecció al treballador en matèria de seguretat i salut laboral.
  • Atenent les necessitats de conciliació de la vida familiar i laboral.
  • I, en general, promovent accions que fomentin el treball en equip, la implicació dels treballadors en els processos de l'Organització i promovent el talent.

Compromís amb el medi ambient, la qualitat i la seguretat i salut en el treball

GHISA compta amb un sistema integrat de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball, certificat per SGS segons les normes ISO 9001 i ISO 14001 i l'estàndard OHSAS 18001.

GHISA promou la seguretat i salut laboral, sent el seu compromís amb la prevenció de riscos laborals un dels seus principals pilars de gestió.

HISA promou i realitza el reciclat dels residus generats, estableix objectius i metes quant a consum responsable de recursos i treballa amb proveïdors i subcontractistes avaluats i homologats conforme a criteris responsables amb el medi ambient.


POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

iso / ohsas

Compromís amb la societat

GHISA en conseqüència amb els valors ètics promoguts per l'Organització, col·labora amb Aldeas Infantiles (www.aldeasinfantiles.es), societat sense ànim de lucre, com a constructor del present, enfortint els vincles de l'Empresa amb la societat, amb els seus clients i empleats, i alhora tenint un coneixement més profund de l'entorn

A més, GHISA col·labora estretament amb associacions del seu entorn local, com és la Asociación de Empresas de Servicios de Tarragona AEST (www.aestarragona.org) i del seu àmbit de negoci, com la Asociación Española de Mantenimiento AEM (www.aem.es), formant part de la Dirección d'ambdues.

aem
aest
aenor
aeqt
generalitat de catalunya
ministerio de industria, energía y turismo